Lords launch inquiry into NHS-contracted medicine couriers

सरकारले लगायत मौलिकीनुसार हाम्रो राष्ट्र स्वास्थ्य सेवाको लागि पठाउने नेपालको स्वास्थ्य सेवामा पैसा कमाउनुभएको निजी आरोग्य कम्पनाहरूको बारेमा हास्यालय ले जाँच सुरु गर्नु प्रस्ताव गरेका छन्। हाउस अफ लर्ड लागि पठाएको पठाएको प्रस्तावमा, “गृहस्थ औषध सेवामा निम्न दिएको प्रश्नहरू सम्बन्धी जाँच” भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवामा रूपीहरू र ५००,००० मा भन्दा अधिक मा रोगीहरूका परिवारको घरमा नेपालको २०६० सेवा सिसौनसको आरक्षण दिएर आवश्यक चिकित्सा चीजहरू र व्यवस्थापन पठाउनुहोस् ।

गार्डनले आरोग्य सेवा प्रदान गर्दा सामन्दिने दुर्बल बच्चाहरू, बुझर वृद्धहरू रूपीहरू र परिवारहरूमा त्रुटियुक्त, विलम्बी वा हराउन नपाइने स्कूसे

Source: https://www.theguardian.com/society/2023/jun/13/lords-launch-inquiry-into-nhs-contracted-medicines-couriers-sciensus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *